Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND"


VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „FENOMENY POGRANICZA”


OLD NEW SPACE / STARA NOWA PRZESTRZEŃ

Szczecin                29   June / czerwiec    2018
KONTAKT I CONTACT - CONFERENCE/KONFERENCJA: conkuipp2018@zut.edu.pl
obrazek


RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA

 RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA


Chairman / Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

dr hab. inż. arch., prof. ZUT Robert Barełkowski
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Dr architect Irene Curulli
TU/e Eindhoven University of Technology. The Netherlands

Dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Dr inż. arch. KlaraCzyńska
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Phd eng. Arch. Serhii Danylov
Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Prof. dr. hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków

Prof. Marco Lucchini
Politecnico di Milano

Prof. dr. arch. Halyna Petryshyn
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof. dr arch. Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof. dr. Habil. Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture

Doc. dr. arch Nadiya Sosnova
Lviv Polytechnic National University

dr inż. Elżbieta Strzelecka
Lodz University of Technology

Dr hab. inż. arch., prof. ZUT Grzegorz Wojtkun
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Dr inż. arch. Adam Zwoliński
The West Pomeranian University of Technology, Szczecin


 


ABOUT THE CONFERENCE


The aim of the officers conference is to enable an exchange of views between representatives of science and local government. The 7th Scientific Conference from the series Phenomena of Borderland 2018 will concern the issues of spatial planning and broadly understood architecture. The impulse to meet and exchange experiences and results of scientific research was cooperation between Department of Urban Design and Spatial Planning (WPUT, Szczecin) and the Commune of Pyrzyce (West Pomeranian Voivodship) in planning and designing a new space for residents and sportsmen. The organizers intent to open and lead discussion between representatives of different countries. The conference will promote a multi-approach to the renewal, revitalization, conservation of the existing space and also completely new spatial development with innovation as a mean for management of new spaces. Apart from various duties, local authorities should aim to look after the spatial order in different scales, from macro scale - spatial planning, up to a micro scale concerning architectural and interior design. The implementation of the spatial order in different countries looks different. Some of them focus on legal aspects strictly adhering to adopted plans, others believe that the most important is the human who decides on the final appearance of space, and the plan is a guideline for these decisions.


The boundary between spatial planning, urban design, architecture and its details disappears if the system is well-functioning, and all these elements complement each other, instead of "fighting" among themselves. The most interesting realizations are created with the cooperation of architects / urban planners with people from many different fields (for example artists, sociologists, philosophers, etc.).


The old space does not mean that it is bad, but often needs renewal, and designing a new space should respect all existing conditions. Urban and architectural interiors are an important element of spatial perception and functionality of a given space.


Spatial order will be created by complementing activities from spatial planning, through urban planning, architecture to detail of development and interior design.


O KONFERENCJI


Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki a administracją samorządową. VII Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza 2018 dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki planowania przestrzennego i architektury. Impulsem do spotkania i wzajemnej wymiany poglądów, są doświadczenia zdobyte przy współpracy pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a samorządem gminy Pyrzyce. Organizatorzy pragną umożliwić dyskusję pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych krajowych i zagranicznych. Podejście do stworzenia nowej przestrzeni, odnowienia jej powinno być nacechowane innowacyjnością zagospodarowania służącą społeczeństwu. Władze samorządowe oprócz różnych obowiązków, stawiać powinny sobie za cel dbanie o ład przestrzenny zarówno w skali makro obejmującej planowanie przestrzenne, jak i skali mikro obejmującej architekturę, łącznie z jej wnętrzem. Realizacja ładu przestrzennego w różnych krajach wygląda inaczej. Jedni stawiają na aspekty prawne ściśle trzymając się realizacji uchwalonych planów, inni uważają, że najważniejszy jest człowiek, który decyduje o ostatecznym wyglądzie przestrzeni, a plan jest wytyczną do tych decyzji.


Najciekawsze realizacje powstają przy współpracy architektów/urbanistów z przedstawicielami wielu różnych dziedzin nauki czy sztuki, na przykład artystami, socjologami, filozofami itd wsłuchujących się w głos społeczeństwa.


Granice pomiędzy planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą i jej detalem, przy dobrze działającym systemie, zanikają, a te wszystkie elementy uzupełniają się, a nie "walczą" między sobą. Wzajemna harmonijna zależność wszystkich wcześniej wymienionych elementów zdaje się być niezbędne przy tworzeniu ogólnie pojętego ładu przestrzennego.<s></s>


Stara nowa przestrzeń” to przesłanie konferencji zakładające, że zastana struktura przestrzenna wymaga odnowy, a przy jej przekształcaniu powinno się uszanować wszelkie już istniejące uwarunkowania. Wnętrza urbanistyczne i architektoniczne, są istotnym elementem w odbiorze i funkcjonalności danej przestrzeni.<s></s>


Ład przestrzenny powstanie poprzez uzupełniające się działania od planowania przestrzennego, przez urbanistykę, architekturę do detalu zagospodarowania i architektury wnętrz.
Conference organizers / Organizatorzy


Commune Pyrzyce, Zachodniopomorskie Voivodeship/ Urząd Miasta i Gminy Pyrzyce, Województwo Zachodniopomorskie,
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego/ Department of Urban Design and Spatial Planning 
Faculty of Civil Engineering and Architecture / Wydział Budownictwa i Architektury West Pomeranian University of Technology in Szczecin / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Society of Polish Town Planners / Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie